proti - to be online

DOBRA OSOBISTE W INTERNECIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY HOSTINGU ZA ICH NARUSZENIE.

wróc do listy publikacji

Pozorna anonimowość w internecie sprawia, że wiele osób pozwala sobie na daleko idące nadużycia. Czy wiesz, że w przypadku naruszenia Twoich dóbr osobistych w internecie, możesz skorzystać ze środków ochrony prawnej i dochodzić swoich praw przed sądem? Kwestie te regulują przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie są Twoje prawa w internecie i na kim spoczywa odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych.

Czym są dobra osobiste i jak chronić je w internecie?

Dobra osobiste to chronione prawem dobra niemajątkowe, które przysługują osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste to przede wszystkim: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Dobra osobiste w internecie mogą zostać naruszone na wiele sposobów, spośród których jako przykłady można przywołać m.in.:

  • obraźliwe komentarze i mowę nienawiści,
  • podszywanie się pod inną osobę w mediach społecznościowych,
  • przeglądanie historii wyszukiwania danej osoby bez jej wiedzy i zgody,
  • przeglądanie prywatnej korespondencji mailowej lub prowadzonej w mediach społecznościowych bez wiedzy i zgody jej uczestników,
  • memy, zdjęcia lub filmy przedstawiające daną osobę w sposób obraźliwy lub karykaturalny,
  • phishing, czyli łamanie zabezpieczeń w celu próby wyłudzenia danych,
  • sniffing, który polega na niedozwolonym podsłuchu i monitorowaniu transmisji danych komputerowych, które nie są transmitowane jako publicznie dostępne.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym do rozpoznawania roszczeń o naruszenie dóbr osobistych jest zawsze Sąd Okręgowy. 

Ochrona dóbr osobistych – co mówi ustawa?

Dobra osobiste w internecie są chronione przepisami prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ochronę dóbr osobistych reguluje art. 24 Kodeksu cywilnego. Osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, ma prawo żądać zaniechania tego działania – chyba że nie jest ono bezprawne (po stronie sprawcy leży możliwość udowodnienia okoliczności wskazujących, że jego działanie nie było bezprawne). 

W przypadku naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może ponadto żądać usunięcia skutków naruszeniazłożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przez osobę, która dopuściła się nadużycia. Przysługuje mu również żądanie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty określonej kwoty na wskazany cel społeczny. Jeśli natomiast wskutek naruszenia powstała szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Szerzej o ochronie dóbr osobistych pisaliśmy tutaj:

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH - kancelaria

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych w internecie.

A jak to wygląda w przypadku naruszenia dóbr osobistych przy udziale hostingu? Hosting to udostępnianie przez dostawcę usług zasobów pamięci serwerowni w celu gromadzenia danych pochodzących od usługobiorców, np. właścicieli stron internetowych czy administratorów portali społecznościowych. 

Odpowiedzialność dostawcy hostingu za naruszenie dóbr osobistych w internecie reguluje art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który opisuje sytuacje wyłączenia odpowiedzialności udostępniającego zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych. Zgodnie z ustawą, usługodawca udostępniający zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

W świetle powyższego, oprócz zasad ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, istnieje także możliwość poszukiwania odpowiedzialności dostawcy usług hostingowych. Jest to rozwiązanie niewątpliwie korzystne z punktu widzenia trudności, jakie wielokrotnie napotykane są przy próbie identyfikacji konkretnego sprawcy naruszenia.

Kancelaria Prawna – ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w internecie. 

Wraz z rozwojem nowych mediów ustawodawca staje przed wyzwaniem, jakim jest ochrona dóbr i danych osobistych w internecie. Nasza Kancelaria Prawna skutecznie wykorzystuje narzędzia do walki o ochronę dóbr osobistych naszych Klientów przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Jeśli doświadczyłeś/aś naruszenia swoich dóbr w internecie, skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, co możesz zrobić, aby chronić swoje prawa. 

Reprezentujemy również dostawców usług hostingowych, którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych w internecie. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną chroni usługodawców, którzy nie wiedzieli o bezprawnym charakterze udostępnianych danych, a po uzyskaniu informacji uniemożliwili dostęp do tych danych. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy podjęcie najkorzystniejszych kroków prawnych.© Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online