proti - to be online

ODWOŁANIE I SKARGA NA WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ (KIO)

wróc do listy publikacji

 

Krajowa Izba Odwoławcza jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań, rozpoznawania wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy oraz podejmowania uchwał zawierających opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli uprzedniej i doraźnej. Jednym ze środków ochrony prawnej na gruncie zamówień publicznych jest skarga na wyrok KIO. Kancelaria Mitek, Dachowski specjalizuje się między innymi w prawie zamówień publicznych i pomaga zamawiającym złożyć odwołanie do KIO lub skargę na wyrok KIO. Jak wygląda złożenie odwołania lub skargi?

Komu przysługują środki ochrony prawnej?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują także organizacjom uprawnionym do ich wnoszenia oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kiedy można złożyć odwołanie do KIO?

Odwołanie do KIO można złożyć w następujących przypadkach:

 • niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego,
 • zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 • zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu.

W praktyce dotyczy to sytuacji takich jak niekonkurencyjny opis przedmiotu zamówienia, zbyt restrykcyjne warunki udziału w postępowaniu, odrzucenie oferty czy unieważnienie postępowania.

Odwołanie do KIO można złożyć w ciągu 10 dni, a w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych – w ciągu 5 dni. Termin na złożenie odwołania jest krótki, dlatego nie należy zwlekać i jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem, który zajmie się reprezentacją przed KIO. Odwołanie należy wnieść do Prezesa Izby w formie elektronicznej lub pisemnej. Ustawowy termin na rozpoznanie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą to 15 dni.

Jakie są skutki wniesienia odwołania do KIO?

Wniesienie odwołania do KIO ma następujące skutki:

 • Krajowa Izba Odwoławcza rozpozna zarzuty (np. dotyczące unieważnienia postępowania) przedstawione w odwołaniu i rozstrzygnie spór. Zamawiający jest zobowiązany do podporządkowania się wyrokowi KIO.
 • Zamawiający nie może podpisać umowy z wybranym wykonawcą do momentu rozpatrzenia odwołania przez KIO.
 • Postępowanie ulegnie wydłużeniu o czas rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Skarga na wyrok KIO

Stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę na wyrok KIO wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, który jest sądem zamówień publicznych. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Można to zrobić zarówno drogą pocztową, jak i elektroniczną, a odpis skargi należy doręczyć jej przeciwnikowi. W dalszej kolejności Prezes Izby przekazuje skargę do sądu zamówień publicznych – ma na to 7 dni od dnia jej doręczenia. 

Jak powinna wyglądać skarga na wyrok KIO? Najlepiej złożyć ją z pomocą kancelarii, która specjalizuje się w reprezentacji przed KIO. Radca prawny z Warszawy przygotuje dokument, uwzględniając wymogi formalne skargi opisane w art. 581 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli skarga zostanie uznana za bezzasadną, sąd wyda wyrok oddalajacy. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmieni zaskarżone orzeczenie i orzeknie co do istoty sprawy. W pozostałych sprawach sąd wydaje postanowienie. Od wyroku lub postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która zastąpiła ustawę z 29 stycznia 2004 r. Poprzednia ustawa dawała większą swobodę w wyborze pełnomocnika strony, natomiast obecnie do reprezentacji przed KIOsą dopuszczeni adwokaci i radcowie prawni, osoby sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku zlecenia.

Krajowa Izba Odwoławcza jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań, rozpoznawania wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy oraz podejmowania uchwał zawierających opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli uprzedniej i doraźnej. Jednym ze środków ochrony prawnej na gruncie zamówień publicznych jest skarga na wyrok KIO. Kancelaria Mitek, Dachowski specjalizuje się między innymi w prawie zamówień publicznych i pomaga zamawiającym złożyć odwołanie do KIO lub skargę na wyrok KIO. Jak wygląda złożenie odwołania lub skargi?

 

Komu przysługują środki ochrony prawnej?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują także organizacjom uprawnionym do ich wnoszenia oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kiedy można złożyć odwołanie do KIO?

Odwołanie do KIO można złożyć w następujących przypadkach:

 • niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego,
 • zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 • zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu.

W praktyce dotyczy to sytuacji takich jak niekonkurencyjny opis przedmiotu zamówienia, zbyt restrykcyjne warunki udziału w postępowaniu, odrzucenie oferty czy unieważnienie postępowania.

Odwołanie do KIO można złożyć w ciągu 10 dni, a w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych – w ciągu 5 dni. Termin na złożenie odwołania jest krótki, dlatego nie należy zwlekać i jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem, który zajmie się reprezentacją przed KIO. Odwołanie należy wnieść do Prezesa Izby w formie elektronicznej lub pisemnej. Ustawowy termin na rozpoznanie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą to 15 dni.

Jakie są skutki wniesienia odwołania do KIO?

Wniesienie odwołania do KIO ma następujące skutki:

 • Krajowa Izba Odwoławcza rozpozna zarzuty (np. dotyczące unieważnienia postępowania) przedstawione w odwołaniu i rozstrzygnie spór. Zamawiający jest zobowiązany do podporządkowania się wyrokowi KIO.
 • Zamawiający nie może podpisać umowy z wybranym wykonawcą do momentu rozpatrzenia odwołania przez KIO.
 • Postępowanie ulegnie wydłużeniu o czas rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Skarga na wyrok KIO

Stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę na wyrok KIO wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, który jest sądem zamówień publicznych. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Można to zrobić zarówno drogą pocztową, jak i elektroniczną, a odpis skargi należy doręczyć jej przeciwnikowi. W dalszej kolejności Prezes Izby przekazuje skargę do sądu zamówień publicznych – ma na to 7 dni od dnia jej doręczenia. 

Jak powinna wyglądać skarga na wyrok KIO? Najlepiej złożyć ją z pomocą kancelarii, która specjalizuje się w reprezentacji przed KIO. Radca prawny z Warszawy przygotuje dokument, uwzględniając wymogi formalne skargi opisane w art. 581 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli skarga zostanie uznana za bezzasadną, sąd wyda wyrok oddalajacy. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmieni zaskarżone orzeczenie i orzeknie co do istoty sprawy. W pozostałych sprawach sąd wydaje postanowienie. Od wyroku lub postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która zastąpiła ustawę z 29 stycznia 2004 r. Poprzednia ustawa dawała większą swobodę w wyborze pełnomocnika strony, natomiast obecnie do reprezentacji przed KIOsą dopuszczeni adwokaci i radcowie prawni, osoby sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku zlecenia.© Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online