proti - to be online
OFERUJEMY

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH - kancelariaKancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych o ochronę naruszonych dóbr osobistych. W imieniu Klientów skutecznie domagamy się zapewnienia ich ochrony w sferze niemajątkowej, poprzez żądanie zaniechania bezprawnych działań naruszających dobra osobiste oraz naprawienia skutków tego rodzaju naruszenia, jak również ochrony majątkowej w postaci zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W procesach o ochronę dóbr osobistych reprezentujemy nie tylko Klientów indywidualnych – osoby fizyczne, ale także osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, których dobra osobiste (np. dobre imię) zostały naruszone.

Czym są dobra osobiste?

Dobrami osobistymi nazywamy dobra niemajątkowe, które przysługują każdej osobie fizycznej i prawnej. W art. 23 Kodeksu cywilnego znajdują się przykładowe rodzaje dóbr osobistych człowieka, które są objęte ochroną. Należą do nich w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, wizerunek, twórczość (naukowa, wynalazcza, artystyczna i racjonalizatorska) oraz nietykalność mieszkania. Wymienione dobra osobiste są objęte ochroną prawa cywilnego – niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Dobra osobiste zaliczamy do praw niemajątkowych, ponieważ pieniężna wycena ich wartości jest niemożliwa. Ochrona dóbr osobistych to jedna ze specjalizacji naszej Kancelarii, która zapewnia profesjonalną pomoc prawną w walce o rekompensatę za naruszenie dóbr osobistych.

Naruszeniem dóbr osobistych może być m.in. niesłuszny areszt, pobicie, publikacja treści negatywnie wpływających na wizerunek danej osoby, naruszenie tajemnicy korespondencji czy bezprawne wtargnięcie do mieszkania.

Prowadzenie sporów sądowych o ochronę naruszonych dóbr osobistych

Zgodnie z art. 24. § 1. Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne”. Oznacza to, że osoba, której dobra zostały naruszone, ma prawo żądać od osoby trzeciej zaniechania działań prowadzących do naruszenia dobra. Nasza Kancelaria chroni dobra osobiste osób prawnych i fizycznych zamieszkujących Warszawę i pozostałe części kraju. Pomagamy uzyskać sankcje za naruszone dobra, prowadzimy spory sądowe o ochronę naruszonych dóbr i zapewniamy pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Ochrona dóbr osobistych – co możemy zrobić?

Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie pomaga pokrzywdzonym, których dobra osobiste zostały naruszone. Za naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzony ma prawo żądać:

  • zaniechania naruszania dóbr osobistych,
  • usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych (np. poprzez złożenie oświadczenia),
  • zadośćuczynienia pieniężnego na wybrany cel społeczny,
  • zadośćuczynienia pieniężnego jako rekompensaty dla pokrzywdzonego.

Ochrona dóbr osobistych to dziedzina, w której nasza Kancelaria ma duże doświadczenie. Dzięki prowadzonym do tej pory postępowaniom jesteśmy w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie, które w jak największym stopniu zrekompensuje doznaną szkodę.

Obiektywność naruszenia dóbr osobistych

Jesteśmy świadomi tego, że każda sprawa o naruszenie dóbr osobistych wymaga indywidualnego podejścia. Nasza Kancelaria zapewnia obiektywność naruszenia dóbr osobistych. Oznacza to, że w wielu przypadkach jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy naruszenie jest obiektywne, czy też subiektywne. Na obiektywność naruszenia dóbr osobistych wpływa to, w jaki sposób zdarzenie jest postrzegane przez osoby trzecie i czy przeciętny odbiorca uznałby je za naruszenie. Jeśli potwierdzimy obiektywność naruszenia, możemy podjąć kroki w celu uzyskania rekompensaty dla pokrzywdzonego.

© 2024 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online