proti - to be online
OFERUJEMY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA I DYSCYPLINARNAKancelaria wykonuje zastępstwo procesowe obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed komisjami i sądami dyscyplinarnymi oraz w postępowaniach sądowych z odwołania albo skargi na orzeczenia komisji dyscyplinarnych, a także w postępowaniach dyscyplinarnych toczących się przed Sądem Najwyższym.

W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie reprezentowania zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną osób wykonujących zawody prawnicze (radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, komorników), doradców podatkowych, syndyków, lekarzy, nauczycieli, nauczycieli akademickich, a także innych osób pełniących funkcje, z których wykonywaniem związane jest ponoszenie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.

Odpowiedzialność dyscyplinarna – kogo dotyczy

Odpowiedzialność dyscyplinarna (inaczej zwana zawodową) występuje wtedy, gdy podlegająca jej osoba naruszy pewne obowiązki wynikające z ustaw regulujących zasady wykonywania określonych zawodów. Polega na zasadzie winy i dotyczy postępowania niezgodnego z zasadami etyki i godności zawodowej lub uchybiającego obowiązkom pracownika wobec pracodawcy. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Należą do nich między innymi: urzędnicy państwowi i samorządowi, nauczyciele, lekarze, policjanci oraz pracownicy służby cywilnej. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają także komornicy i wszystkie osoby wykonujące zawody prawnicze: radcowie prawni, adwokaci, notariusze i sędziowie, a także doradcy podatkowi i syndycy. 

Na czym polega postępowanie dyscyplinarne

W przypadku naruszenia zasad etyki zawodowej lub uchybień, za które grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, wobec osoby dopuszczającej się takiego naruszenia rozpoczyna się postępowanie dyscyplinarne. Każdemu obwinionemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Nasza Kancelaria podejmuje się obrony w postępowaniu dyscyplinarnym na wszystkich jego etapach:

  • przygotowawczym, polegającym na wyjaśnieniu sytuacji i ustaleniu czy obwiniony rzeczywiście naruszył obowiązki zawodowe,
  • rozpoznawczym, podczas którego wydawana jest decyzja potwierdzająca lub wykluczająca istnienie przesłanek odpowiedzialności i określany jest wymiar ewentualnej kary,
  • odwoławczym, w którym rozpoznawane są środki odwoławcze wnoszone do organów odpowiedzialności dyscyplinarnej II instancji,
  • kasacyjnym, w którym Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje wnoszone od orzeczeń organów dyscyplinarnych II instancji. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza, komornika i innych zawodów regulowanych – przepisy i kary

Szczegółowe zasady odpowiedzialności zawodowej oraz postępowania dyscyplinarnego regulowane są w osobnych ustawach i przepisach prawnych dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Przykładowo, w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej komornika stosuje się zapisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Nauczyciela obowiązują zaś przepisy Karty Nauczyciela. Natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza określona jest w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i odpowiada on przed sądem lekarskim. W odniesieniu do wszystkich grup zawodowych zbliżony jest natomiast katalog kar, do których zalicza się między innymi: upomnienie, naganę, zawieszenie lub zwolnienie z pracy, zakaz wykonywania zawodu np. do 3 lat, wydalenie ze służby.

Pomoc Kancelarii w postępowaniach dyscyplinarnych

Każda osoba, która została pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej, może liczyć na kompleksową pomoc prawną naszej Kancelarii w postępowaniu dyscyplinarnym. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania, opracowujemy linię obrony i pomagamy przygotować niezbędne dokumenty oraz materiał dowodowy. W szczególności doradzamy w zakresie:

  • odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników, radców prawnych, adwokatów i pozostałych osób wykonujących zawody prawnicze,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy i stomatologów,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Nasi prawnicy specjalizują się w wielu dziedzinach prawa, dlatego jesteśmy w stanie służyć pomocą prawną wszystkim osobom, których dotyczy odpowiedzialność zawodowa. Każde postępowanie dyscyplinarne niewątpliwie jest bardzo stresujące dla obwinionego, a nadto wymaga dobrej znajomości przepisów, dlatego skorzystanie ze wsparcia Kancelarii jest lepszym rozwiązaniem niż samodzielna obrona.

© 2023 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online