proti - to be online
OFERUJEMY

POZWY ZBIOROWEKancelaria wykonuje zastępstwo procesowe w sprawach z tzw. pozwów zbiorowych, wnoszonych w celu dochodzenia roszczeń jednego rodzaju o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych. Dotyczy to zarówno pozwów o zapłatę, jak i żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym stanowi nowy w naszym systemie środek prawny służący ochronie interesu zbiorowego, który wymaga od pełnomocników szczególnego doświadczenia procesowego i znajomości dorobku orzecznictwa w tym zakresie. Doświadczenie naszej Kancelarii zapewnia Klientom skuteczną pomoc prawną w przywołanych sprawach.

Czym jest pozew zbiorowy

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, popularnie określane jako Pozew  zbiorowy, to jeden z instrumentów prawnych służący ochronie interesu zbiorowego wielu osób, który funkcjonuje w Polsce od 2010 r. Jest to forma postępowania cywilnego, w którym roszczenia co najmniej 10 osób lub firm poszkodowanych w jednakowych okolicznościach faktycznych są połączone i dochodzone jednym pozwem. Poszkodowani  mogą dochodzić swoich praw w drodze wykorzystania takich środków jak  pozwy o zapłatę (np. odszkodowania) lub powództwa o ustalenie odpowiedzialności pozwanego, a także ukształtowania prawa. Postępowanie grupowe ma zastosowanie w przypadku:

  • naruszenia praw konsumenckich – najczęściej są to roszczenia w stosunku do przedsiębiorcy, wynikające z niedozwolonych i szkodzących postanowień umów: kredytu, pożyczki, sprzedaży, najmu, usług turystycznych i innych, a także nieuczciwych praktyk rynkowych;
  • szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny, poprzez np. szkodliwe działanie lekarstw, zatrucie jedzeniem – odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą producenci, dystrybutorzy, wytwórcy materiału albo części produktu, importerzy oraz sprzedawcy;
  • czynów niedozwolonych, poza roszczeniami o ochronę dóbr osobistych (z wyjątkiem wywołania rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała) – można pozwać osoby fizyczne, prawne, w tym przedsiębiorców, a także Skarb Państwa czy samorząd terytorialny, np. za wprowadzenie przepisów niezgodnych z Konstytucją, ustawami, umowami międzynarodowymi oraz prawem Unii Europejskiej;
  •  bezpodstawnego wzbogacenia, a także wynikające z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, w tym przysługujące najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Z pozwem zbiorowym może wystąpić każdy – w tym zarówno konsumenci, jak i firmy chcące np. dochodzić swoich praw w stosunku do nieuczciwego konkurenta na rynku. Niewątpliwą zaletą takiego postępowaniasą mniejsze niż w przypadku indywidualnego powództwa opłaty sądowe (2% wartości przedmiotu sporu) oraz rozłożenie na wszystkich członków grupy kosztów związanych z procesem, ekspertyzami, opiniami, wynagrodzeniem pełnomocnika procesowego itp. Często grupowe dochodzenie roszczeń, zwłaszcza wobec dużych firm i korporacji będzie bardziej skuteczne, a szansa na wygraną dużo większa, niż w indywidualnym postępowaniu. 

Warunki formalne pozwu zbiorowego

Żeby skutecznie wytoczyć powództwo w postępowaniu grupowym muszą zostać spełnione warunki określone w ustawie. Podstawowe kryteria to: 

  • liczba uczestników – głównym warunkiem wniesienia pozwu zbiorowego jest zebranie grupy liczącej co najmniej 10 osób, które poniosły szkodę na skutek podobnego lub takiego samego zdarzenia. Górna granica nie została określona przepisami, a zatem do pozwu mogą dołączyć setki, a nawet tysiące poszkodowanych; 
  • ujednolicenie roszczeń – istotą postępowania grupowego jest ochrona interesu zbiorowego, zatem każdemu uczestnikowi przysługuje co do zasady takie samo odszkodowanie za poniesioną szkodę. Dlatego muszą oni działać w porozumieniu i każdy z nich składa oświadczenie o dołączeniu do grupy.  
  • wysokość odszkodowania – w przypadku pozwów o zapłatę roszczenia pieniężnego bardzo istotną kwestią jest wcześniejsze ustalenie jego wysokości. Sąd zasądza bowiem jedno odszkodowanie, które następnie dzielone jest w równej wysokości pomiędzy wszystkich poszkodowanych. W sytuacji, gdy uczestnicy postępowania chcą domagać się roszczeń w różnych kwotach, to grupa może zostać podzielona na podgrupy minimum 2-osobowe. Osoby oczekujące wyższego odszkodowania mogą osobno złożyć indywidualne pozwy o zapłatę;
  • reprezentant – grupa wyznacza jedną osobę, która będzie występowała w jej imieniu. Może to być uczestnik postępowania lub powiatowy/miejski rzecznik ochrony konsumentów. Reprezentant wytacza powództwo w imieniu całej grupy i walczy o wygraną dla wszystkich. Trzeba przy tym pamiętać, że pozwy zbiorowe zostały objęte przymusem adwokacko-radcowskim. Oznacza to, iż pełnomocnikiem powoda przed sądem musi być adwokat albo radca prawny. Zastępstwo procesowe w postępowaniach grupowych to jedna ze specjalności naszej Kancelarii. 

Pomoc Kancelarii w zakresie pozwów zbiorowych – jak działamy

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które doznały szkody w wyniku naruszenia praw konsumenta, przez produkt niebezpieczny czy inne czyny niedozwolone i chcą dochodzić swoich roszczeń na drodze pozwu zbiorowego. Doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii doskonale znają przepisy prawne dotyczące ochrony interesu zbiorowego oraz postępowania grupowego i z zaangażowaniem bronią praw naszych Klientów. Pomagamy na każdym etapie postępowania grupowego: analizujemy sytuację i doradzamy w wyborze optymalnego rozwiązania, w porozumieniu z reprezentantem grupy przygotowujemy pozwy o zapłatę i dalsze dokumenty procesowe, a także z godnością i determinacją reprezentujemy naszych Mocodawców przed sądem. Dokładamy wszelkich starań, aby postępowanie grupowe, które należy do najbardziej skomplikowanych, przebiegało sprawnie i zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy dla naszych Klientów.

© 2023 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online