proti - to be online
OFERUJEMY

SKARGA KASACYJNA - kancelaria WarszawaBogate doświadczenie procesowe Kancelarii pozwala na wnoszenie nadzwyczajnych środków zaskarżenia przewidzianych w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu przed sądami administracyjnymi, takich jak skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o wznowienie postępowania. Konstruowanie tego rodzaju środków zaskarżenia wymaga szczególnej wiedzy prawniczej oraz ugruntowanej praktyki, którą Zespół Kancelarii nabył w toku szeregu postępowań prowadzonych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także wykorzystuje w celu ochrony praw i interesów Klientów Kancelarii.

Czym jest skarga kasacyjna?

Specjalnością naszej Kancelarii mieszczącej się w Warszawie są skargi kasacyjne, które stanowią jeden z nadzwyczajnych środków kontroli prawomocnych orzeczeń sądowych i – przy spełnieniu określonych warunków – umożliwiają ich zaskarżenie. Skargę kasacyjną składa się do Sądu Najwyższego lub (w zależności od charakteru sprawy) do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odnosi się ona do wyroku sądu II instancji (np. sądu apelacyjnego przy postępowaniu cywilnym) albo orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. 

Postępowanie związane ze skargą kasacyjną nie stanowi kolejnej instancji w procesie – sprawa nie jest rozpatrywana ponownie. Nie ma też możliwości powołania na tym etapie nowych faktów czy dowodów. Sąd Najwyższy zajmuje się wyłącznie badaniem legalności zaskarżonego orzeczenia, pod kątem określonych w skardze zarzutów naruszenia prawa materialnego (przez jego błędną wykładnię albo niewłaściwe zastosowanie) lub procesowego (o ile uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy). 

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Radcowie prawni z Kancelarii Mitek, Dachowski służą profesjonalnym wsparciem w zakresie konstruowania skarg kasacyjnych oraz reprezentacji Klientów w postepowaniach przed Sądem Najwyższym . W postępowaniu cywilnym, w odróżnieniu od postępowania przed sądami administracyjnymi, ustawodawca zawęził zakres spraw, od których można złożyć skargę kasacyjną. 

Zaskarżeniu skargą kasacyjną nie podlegają sprawy:

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 000 zł,
 • z zakresu prawa i pracy i ubezpieczeń społecznych, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 10 000 zł, o ile nie dotyczą one takich kwestii, jak:
  • przyznanie lub wstrzymanie emerytury lub renty,
  • objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, 
  • odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem,
 • o rozwód, separację lub alimenty,
 • o czynsz najmu lub dzierżawy, 
 • o naruszenie posiadania,
 • o deputaty lub ich ekwiwalent,
 • dotyczące kar porządkowych, 
 • dotyczące świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych, 
 • rozpoznane w postępowaniu uproszczonym.

Dostępność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym jest zatem ograniczona zarówno ze względu na sam przedmiot żądania, jak i na jego wartość.

Kiedy można wnieść skargę kasacyjną?

Skargę kasacyjną trzeba wnieść w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia niekorzystnego prawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem. Należy zdawać sobie sprawę, że omawiany środek zaskarżenia musi spełnić wiele warunków formalnych i merytorycznych, by Sąd Najwyższy w ogóle przyjął go do rozpoznania. Przykładowo, Sąd przyjmie skargę kasacyjną tylko wówczas, gdy:

 • w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne – istnieją poważne wątpliwości prawne, które wymagają rozstrzygnięcia, 
 • w przypadku danej sprawy brakuje jednoznacznej wykładni przepisów prawa lub zachodzi rozbieżność w orzecznictwie w odniesieniu do spraw o podobnym charakterze,
 • można mówić o nieważności postępowania, ponieważ np. strona została pozbawiona możliwości obrony swych praw albo skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa,
 • skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona, a sprzeczność skarżonego orzeczenia z przepisami prawa jest ewidentna – orzeczenie sądu II instancji zapadło z rażącym naruszeniem zasad obowiązującego prawa. 


Jak widać, już samo podjęcie decyzji o zasadności wniesienia skargi kasacyjnej wymaga rozległej wiedzy prawniczej. Z tych względów ustawodawca wprowadził przymus sporządzenia skargi kasacyjnej przez zawodowego pełnomocnika procesowego. Doświadczony Zespół naszej Kancelarii zapewnia w tym zakresie obsługę prawną na najwyższym profesjonalnym poziomie.

© 2024 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online