proti - to be online
OFERUJEMY

SPORY Z ZAKRESU PRAWA PRACYKancelaria wykonuje zastępstwo procesowe pracodawców i pracowników we wszystkich rodzajach sporów sądowych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w szczególności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem (w tym w ramach zwolnień grupowych oraz zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika) i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia, o ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane, o roszenia wynikające z przejścia całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy, z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, o mobbing, dyskryminację i naruszenie dóbr osobistych.

Rozwiązanie stosunku pracy

Kodeks pracy przewiduje kilka form zakończenia stosunku pracy, spośród których dwie – rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem – często stają się źródłem sporów sądowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W obu przypadkach bowiem dochodzi do jednostronnej czynności prawnej, która może pozostawać w sprzeczności z oczekiwaniami drugiej strony. Rolą radcy prawnego jest m.in.: 

  • wsparcie pracodawców w tworzeniu pozbawionych wad prawnych oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę,
  • wsparcie pracowników w sporach sądowych zmierzających  do uzyskania odszkodowanialub przywrócenia do pracy. 

Ustalenie istnienia stosunku pracy 

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy przysługuje osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę, ale faktycznie wykonującym swoje obowiązki w sposób właściwy dla stosunku pracy:

  • na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy,
  • w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę,
  • z zachowaniem ciągłości świadczenia. 

Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi jest w takich przypadkach niezgodne z Kodeksem pracy, a przede wszystkim niekorzystne dla pracownika, który pozbawiony jest m.in. prawa do płatnego urlopu czy wynagrodzenia za nadgodziny. Ze wsparciem radcy prawnego pracownik może skutecznie dochodzić świadczeń należnych mu z tytułu faktycznego stosunku pracy.  

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 

Źródłem sporu sądowego pomiędzy pracownikiem a pracodawcąmoże być sytuacja, w której zakład pracy zyskuje nowego właściciela. Co do zasady staje się on stroną w dotychczasowych stosunkach pracy – nie musi zawierać z pracownikami nowych umów (z wyjątkiem umów cywilnoprawnych) i przejmuje wszystkie zobowiązania poprzedniego pracodawcy. Z kolei pracownik zyskuje przywilej rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. W praktyce przejście całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę często wiąże się z tym, że sytuacja pracowników i warunki ich zatrudnienia ulegają zmianie. W takich sytuacjach radca prawny pomaga im dochodzić swoich praw. 

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest terminowe uiszczanie wszystkich świadczeń pieniężnych, jakie przysługują pracownikowi z tytułu wykonywania umowy o pracę. W praktyce jednak zdarza się, że pracodawcy wywiązują się z tego zobowiązania nieterminowo, a w szczególnych przypadkach – np. wynagrodzenia za nadgodziny – w ogóle je kwestionują. W takich sytuacjach zawsze warto dążyć do rozwiązania polubownego. Jeśli jednak dojdzie do sporu sądowego z pracodawcą, pomoc radcy prawnego jest nieodzowna, ponieważ to na pracowniku ciąży obowiązek wykazania, że nie uzyskał należnych mu świadczeń.

Odpowiedzialność materialna pracowników

Na mocy przepisów Kodeksu pracy pracownik ponosi: 

  • odpowiedzialność materialną wobec pracodawcy, 
  • odpowiedzialność za mienie powierzone mu w ramach dodatkowej umowy,

w sytuacji, gdy pracodawca poniesie szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. W sytuacji sporu sądowego to na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia powstałej szkody, określenia jej wysokości, a także przedstawienia okoliczności uzasadniających winę pracownika. Nawet w przypadku istnienia ewidentnych dowodów, warto powierzyć to zadanie doświadczonemu radcy prawnemu.

Ponadto Kancelaria realizuje usługi zastępstwa procesowego w sporach pomiędzy pracodawcą a ZUS, w szczególności w sprawach podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, tj. z odwołania od decyzji ZUS dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ustalania wymiaru składek.
© 2023 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online