proti - to be online
OFERUJEMY

UMOWY GOSPODARCZE - kancelaria WarszawaUmowy gospodarcze, nazywane także umowami handlowymi, należą do podstawowych czynności prawnych związanych z obrotem gospodarczym. Stanowią porozumienie stron, które określa ich wzajemne prawa i obowiązki, a jednocześnie zgodne oświadczenia woli zmierzające do przestrzegania poczynionych ustaleń. Umowy handlowe są gwarancją efektywnej i zgodnej z przepisami prawa działalności gospodarczej. Ich zawieranie i przestrzeganie to nie tylko obowiązek przedsiębiorcy, ale również skuteczne zabezpieczenie jego interesów. 

Jakie są rodzaje umów gospodarczych? 

W obrocie gospodarczym można spotkać bardzo wiele rodzajów umów, które dzieli się według rozmaitych kryteriów. Przykładowo, wyróżnia się umowy:

  • nazwane i nienazwane, z których pierwsze posiadają szczególną regulację ustawową określającą wzajemne uprawnienia i obowiązki stron (np. umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło), a drugie muszą jedynie mieścić się w granicach zasady swobody umów, 
  • swobodnie negocjowane i adhezyjne, z których pierwsze zawierane są w efekcie negocjacji kontrahentów, a w przypadku drugich treść jest jednostronnie kształtowana przez jednego z nich,
  • jednostronnie zobowiązujące i dwustronnie zobowiązujące, gdzie w pierwszym przypadku obowiązek świadczenia spoczywa tylko na jednej stronie, a w drugim - na obu stronach. 

Umowy gospodarcze mogą regulować rozmaite kwestie: sprzedaży, świadczenia usług, najmu, dostawy, zachowania poufności. Zawierane są pomiędzy kontrahentami, przedsiębiorcami a klientami, pracodawcą a pracownikami, zleceniodawcami a zleceniobiorcami. Umowy mogą powstawać w oparciu ogólne przepisy Kodeksu cywilnego lub szczególne ustawy, takie jak Prawo zamówień publicznych. 

Spektrum umów stosowanych w obrocie gospodarczym jest bardzo szerokie, a zabezpieczenie interesu obu stron w każdym przypadku wymaga doprecyzowania wielu specyficznych kwestii. Co więcej, choć kształt umów w znacznej mierze regulują przepisy prawa, ich poszczególne postanowienia różnią się w indywidualnych przypadkach. Dlatego, choć powszechnie dostępne są wzorce umów gospodarczych, nasza Kancelaria w Warszawie służy wsparciem już na etapie ich tworzenia. 

Rola Kancelarii przy zawieraniu umów gospodarczych 

Ze względu na szereg niuansów dotyczących umów gospodarczych, mieszcząca się w Warszawie Kancelaria Mitek, Dachowski udziela Klientom pomocy na wszystkich etapach realizacji takich porozumień – od ich formułowania, po odstąpienie od umowy, jeśli zachodzi taka konieczność. 

W tym zakresie oferujemy:

  • doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań i analizę możliwego ryzyka przy zawieraniu umów,
  • tworzenie projektu umowy w oparciu o gruntowną znajomość obowiązujących przepisów, a zarazem specyficznych potrzeb Klienta,
  • weryfikację poszczególnych postanowień w gotowych projektach umów,
  • reprezentację Klientów w negocjacjach przez zawarciem umowy,
  • prowadzenie negocjacji w imieniu Klientów w przypadku sporów dotyczących realizacji umów,
  • pomoc w odstąpieniu od umowy, jeśli jej kontynuacja jest dla Klienta niekorzystna,
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń Klientów na drodze sądowej. 

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przede wszystkim służymy jednak profesjonalną pomocą wszystkim Klientom działającym w sektorze gospodarczym – zarówno tym, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy poprzez zawarcie umowy dzieło lub umowy o roboty budowlane, jak i tym, których prawa zostały naruszone przy realizacji umowy innego rodzaju, np. umowy dzierżawy. 

W czym specjalizuje się Kancelaria Mitek, Dachowski?

Kancelaria oferuje szeroko rozumiane wsparcie w przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych, m.in. z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy formułowaniu najbardziej istotnych postanowień umownych, regulujących w szczególności kwestie dotyczące odstąpienia od umowy, kar umownych, potrącenia, odbiorów czy też praw autorskich. W omawianym zakresie Kancelaria zapewnia pomoc prawną m.in. w odniesieniu do umów o roboty budowlane, a także umów o dzieło czy umów dotyczących świadczenia usług. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów dla podmiotów zajmujących się realizacją inwestycji infrastrukturalnych.
Oferujemy również wsparcie na etapie prowadzonych postępowań przetargowych, polegające na podejmowaniu działań (zadawaniu pytań do SIWZ, wnoszeniu odwołań do KIO) zmierzających do takiego ukształtowania postanowień umownych, aby interes naszych Klientów był jak najlepiej zabezpieczony.
Ponadto wspieramy naszych Klientów w negocjacjach, zapewniając skuteczne zabezpieczenie godnych ochrony praw i interesów.
© 2023 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online