proti - to be online
OFERUJEMY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - kancelariaKancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych. Pomagamy naszym Klientom (zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom) na etapie przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych, jak również na etapie realizacji umów. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, a gdy zachodzi taka potrzeba również przed sądami okręgowymi. Doradzamy Klientom i prowadzimy negocjacje ze stronami, w szczególności w sprawach spornych związanych z niewykonaniem, czy też z nienależytym wykonaniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Zapewniamy wsparcie w sprawach dotyczących naliczania oraz dochodzenia kar umownych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz zamawiających klasycznych, jak i sektorowych. Doradzaliśmy klientom działającym w takich branżach jak: wyroby medyczne, działalność wydawnicza, usługi IT, infrastruktura czy też energetyka konwencjonalna. Z uwagi na doświadczenie w obsłudze zarówno zamawiających, jak i wykonawców oferujemy naszym Klientom sprawdzone i skuteczne rozwiązania.

Udzielanie zamówień publicznych

Misją naszej Kancelarii, specjalizującej się min. w zamówieniach publicznych, jest kompleksowa i profesjonalna obsługa prawna na każdym etapie procesu przetargowego. Dlatego pomagamy Zamawiającym stworzyć system wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych. 

Wspieramy podmioty z sektora finansów publicznych w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, m.in.:

  • ogłoszenia o zamówieniu,
  • Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ),
  • projektów wymaganych umów, formularzy. 

Zajmujemy się prowadzeniem korespondencji. Konstruujemy niezbędne zapytania czy wezwania do Wykonawców, udzielamy odpowiedzi na ich pytania.

Możemy wystąpić w roli ekspertów w pracach komisji przetargowej. Przeprowadzamy wnikliwą weryfikację nadesłanej przez Wykonawców dokumentacji. Służymy radą podczas analizy i oceny ofert, co ułatwia wybór najkorzystniejszej z nich.

Pozyskiwanie zamówień publicznych 

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w obszarze zamówień publicznych, nasza Kancelaria pomaga Wykonawcom wygrywać przetargi o bardzo wysokich wartościach. Nim jednak to nastąpi, wspieramy Klientów przy analizie dokumentów przetargowych przekazanych przez Zamawiającego. Oceniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Przygotowujemy pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Wspólnie z Klientem opracowujemy strategię działania służącego wygraniu przetargu. Doradzamy, jak sporządzić ofertę, a następnie sprawdzamy jej zgodność z SWZ. Badamy oferty konkurencyjne. Pomagamy Wykonawcy sporządzić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. W toku postępowania formułujemy niezbędne zapytania do Zamawiającego. 

Wspieramy Klientów w czasie negocjacji, których celem jest wygranie przetargu. Pomagamy Klientom ustrzec się przed ryzykiem prawnym, a przede wszystkim uzyskać możliwie najkorzystniejsze warunki realizacji umowy.  

Reprezentacja przed KIO 

W przypadku kwestii spornych zapewniamy Klientom reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i – jeśli sporu nie uda się rozstrzygnąć polubownie – przed sądami powszechnymi.  

W imieniu Wykonawców, który ponieśli lub mogą ponieść szkodę z tytułu naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nasza mieszcząca się w Warszawie Kancelaria przygotowuje odwołania do KIO i niezbędne pisma procesowe. Klienci mogą liczyć na naszą pomoc m.in. w sytuacji, gdy Zamawiający:

  • działa w sposób, który utrudnia Wykonawcy uczciwą konkurencję,
  • wykluczy Wykonawcę z postępowania przetargowego,
  • bezpodstawnie unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Jednocześnie Kancelaria Mitek, Dachowski oferuje wsparcie Zamawiającym, opiniując zasadność wnoszonych przez Wykonawców odwołań i formułując odpowiedzi na te odwołania. Oczywiście Zamawiającym  zapewniamy  także reprezentację przed KIO i sądami powszechnymi.

© 2024 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online