proti - to be online
OFERUJEMY

ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAŃSTWA - kancelaria WarszawaKancelaria specjalizuje się w procesach sądowych o naprawienie szkód wyrządzonych wykonywaniem władzy publicznej przez jednostki Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z wydawaniem niezgodnych z prawem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, w szczególności w obszarze prawa budowlanego (np. pozwolenia na budowę). W tym zakresie działalności Kancelarii mieszczą się również powództwa o naprawienie szkód powstałych w wyniku działalności komorników, czy też roszczenia o odszkodowania za inne, niezgodne z prawem działania i zaniechania administracji, w tym: przewlekłość postępowania, bezczynność organów, a także działania podejmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej uregulowane są w Kodeksie cywilnym i przepisach szczególnych. Skarb Państwa jako osoba prawna odpowiada za działanie państwowych jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej. Należą do nich m.in.: sądy, wojewodowie, ministerstwa, organy rządowej administracji zespolonej (np. wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska) oraz podmioty administracji niezespolonej (np. naczelnicy urzędów celnych czy skarbowych). 

Odszkodowania od Skarbu Państwa można domagać się wtedy, gdy działanie lub zaniechanie czynności organów władzy publicznej było niezgodne z prawem. Niezależnie od tego można także żądać zadośćuczynienia za krzywdę, naprawienia szkody o charakterze niemajątkowym. Skarb Państwa można m.in. pozwać o odszkodowanie za:

 • prawomocne orzeczenie sądowe niezgodne z prawem,
 • wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej wadliwej lub z naruszeniem prawa,
 • odmowę wydania orzeczenia, decyzji administracyjnej albo aktu normatywnego, gdy przepisy prawa przewidują obowiązek ich wydania. 

Kancelaria w Warszawie świadczy kompleksowe doradztwo i pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z odszkodowaniami od Skarbu Państwa.

Odszkodowanie od komornika – Warszawa i cała Polska

Skarb Państwa ponosi także solidarną odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności przez komornika. Najczęściej spotykane uchybienia to:

 • dokonanie sprzedaży zajętych ruchomości lub nieruchomości ze złamaniem zasad licytacji albo po rażąco niskich cenach,
 • zajęcie przedmiotów o wartości znacznie przekraczającej wysokość długu,
 • prowadzenie egzekucji bez ważnego tytułu wykonawczego,
 • pomyłka co do osoby dłużnika,
 • brak przekazania wyegzekwowanych świadczeń wierzycielowi.

Każda osoba poszkodowana w wyniku niezgodnego z prawem działania komornika można domagać się przyznania odszkodowania. Wraz z komornikiem za powstałą szkodę solidarnie odpowiada Skarb Państwa. Prawnicy naszej Kancelarii w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie skutecznie pomagają uzyskać odszkodowanie od komornika w Warszawie i w całym kraju.

Postępowanie o odszkodowanie od Skarbu Państwa – pomoc prawnika

Dochodzenie roszczeń za szkody poniesione w wyniku działania lub zaniechania organu władzy publicznej odbywa się zazwyczaj na drodze sądowej. Przy składaniu pozwu oznacza się jako pozwanego Skarb Państwa oraz jednostkę, która spowodowała szkodę (np. Skarb Państwa - Wojewoda Wielkopolski). Odszkodowanie wypłacane jest, gdy poszkodowany wykaże przed sądem fakt niezgodnego z prawem działania władzy publicznej, powstania szkody oraz związek przyczynowy. W praktyce polega to na udowodnieniu, że nadużycia, nieprawidłowości czy zaniechania w postępowaniu państwowych urzędników były faktyczną przyczyną powstania szkody. Kancelaria świadczy zastępstwo procesowe w sprawach o odszkodowania za orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne wydane niezgodnie z prawem oraz pozostałych sporach o naprawienie szkód wyrządzonych przez organy państwowe w Warszawie i całej Polsce. Reprezentujemy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców z różnych branż.

Bardzo duże znaczenie dla powodzenia sprawy ma dobrze przygotowany pozew, który musi spełniać wiele wymogów formalnych. Jakiekolwiek braki w najlepszym wypadku spowodują znaczne wydłużenie całego procesu, ale w takich sytuacjach  najczęściej sąd w ogóle nie rozpatruje sprawy i pozew odrzuca. Ponadto źle przygotowany pozew lub wybór niewłaściwej strategii procesowej zazwyczaj kończy się przegraną. Konsekwencją tego może być bezpowrotna utrata szansy na uzyskanie rekompensaty za poniesioną szkodę oraz narażenie się na wysokie koszty. Żeby uniknąć takiego ryzyka i zwiększyć szansę na wygraną warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach o odszkodowanie od Skarbu Państwa

Odszkodowanie od Skarbu Państwa Kancelaria Warszawa – dlaczego my

Dzięki współpracy z naszą Kancelarią w Warszawie proces uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa przebiega sprawniej i bez zbędnych komplikacji. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, profesjonalne przygotowanie pozwu wraz z pomocą w zebraniu materiału dowodowego, zastępstwo procesowe oraz pełną obsługę postępowania sądowego. Przy pomocy doświadczonego prawnika odszkodowanie od Skarbu Państwa jest znacznie łatwiejsze do uzyskania. Nasze usługi kierujemy do wszystkich osób, które chcą dochodzić swoich roszczeń na terenie całej Polski.

Jeśli czujesz się poszkodowany i chcesz uzyskać:

 • odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie podmiotów władzy publicznej,
 • odszkodowanie od komornika,
 • odszkodowanie za orzeczenie sądowe lub decyzję administracyjną wydane niezgodne z prawem albo brak ich wydania,

zapraszamy do naszej Kancelarii: Warszawa, ul. Żurawia 6/12, lok. 318-319.

© 2024 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online