proti - to be online

POSTĘPOWANIE SĄDOWE O ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY - postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – korzyści i różnice pomiędzy procedurami

wróc do listy publikacji

Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy z nich to postępowanie sądowe, a drugi to postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Procedury różnią się od siebie zarówno pod względem przebiegu, jak i sposobu rozstrzygania. Dowiedz się więcej.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny, czyli zachowanie polegające na zaniechaniu, działaniu lub zaniedbaniu, które powodują jego szkodę. Uchybienia w tym zakresie może dopuścić się lekarz, pielęgniarka, dentysta, położna i inne osoby wykonujące zawody medyczne.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny należy zainicjować poprzez złożenie pozwu w sądzie rejonowym lub okręgowym (w zależności od wartości dochodzonego odszkodowania).

W trakcie rozstrzygania sporu kluczowe znaczenie mają:

 • dokumenty medyczne obrazujące przebieg procesu diagnostycznego/leczenia;
 • zeznania świadków;
 • opinie biegłego.

Postępowanie sądowe I instancji kończy się wyrokiem, w którym sąd orzeka, czy doszło do błędu i czy w związku z tym stronie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Od wyroku stronom przysługuje apelacja. W wyniku jej złożenia sprawa trafia na wokandę sądu II instancji. Po jej rozpoznaniu może dojść do zmiany zaskarżonego wyroku lub ponownego skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd I instancji. W określonych przypadkach o d prawomocnego wyroku sądu II instancji przysługuje także skarga kasacyjna.

Poszkodowany w wyniku błędu medycznego może wszcząć również postępowanie dyscyplinarne przeciwko lekarzowi. Do jego zainicjowania jest uprawniony sąd dyscyplinarny na wniosek okręgowej izby lekarskiej.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to instytucja powołana na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W jej skład wchodzi 16 członków – połowa z nich to specjaliści z zakresu medycyny, a druga połowa to prawnicy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, Komisje orzekają w sprawach dotyczących:

 • diagnozy (jeśli wpłynęła ona na nieprawidłowe leczenie i przyczyniła się do rozwoju choroby);
 • leczenia;
 • zastosowania produktów lub wyrobów medycznych.

Aby Komisja pozytywnie rozpatrzyła konkretną sprawę, wspomniane zdarzenia muszą się przyczynić do zakażenia pacjenta czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Całe postępowanie toczy się na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców (jeśli pacjent zmarł w wyniku zdarzenia medycznego).

Przykład: w wyniku nienależytej staranności pielęgniarki pacjent otrzymał podwójną dawkę morfiny. W efekcie zapadł w śpiączkę. Nieprawidłowe leczenie doprowadziło do rozstroju zdrowia, za które pacjentowi przysługuje odszkodowanie.

Różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Poniższa tabela obrazuje podstawowe różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją dr. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Postępowanie sądowe 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Organ rozpatrujący 

Sąd I instancji, Sąd II instancji

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Sposób zainicjowania postępowania 

wniesienie pozwu

złożenie wniosku

Koszty związane z procedurą

opłata sądowa za złożenie pozwu, koszty procesowe

opłata za wniesienie wniosku, wynagrodzenie za sporządzenie opinii, koszty noclegu, podróży i utraconych zarobków/dochodów osób wezwanych przed komisję

Maksymalna wysokość roszczeń odszkodowawczych

nie ma maksymalnej kwoty; jest ona uzależniona m.in. od rodzaju błędu i rozmiaru szkody, do której się on przyczynił

100 tysięcy złotych za zakażenie, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia i maksymalnie 300 tysięcy złotych za błąd, który spowodował śmierć pacjenta

Obie procedury, choć pozwalają uzyskać podobny efekt, czyli prowadzą do przyznania odszkodowania, różnią się zarówno w zakresie trybu rozpatrywania, jak i przebiegu.

Korzyści z postępowania sądowego i z postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy z nich to postępowanie sądowe, a drugi to postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Procedury różnią się od siebie zarówno pod względem przebiegu, jak i sposobu rozstrzygania. Dowiedz się więcej.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny, czyli zachowanie polegające na zaniechaniu, działaniu lub zaniedbaniu, które powodują jego szkodę. Uchybienia w tym zakresie może dopuścić się lekarz, pielęgniarka, dentysta, położna i inne osoby wykonujące zawody medyczne.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny należy zainicjować poprzez złożenie pozwu w sądzie rejonowym lub okręgowym (w zależności od wartości dochodzonego odszkodowania).

W trakcie rozstrzygania sporu kluczowe znaczenie mają:

 • dokumenty medyczne obrazujące przebieg procesu diagnostycznego/leczenia;
 • zeznania świadków;
 • opinie biegłego.

Postępowanie sądowe I instancji kończy się wyrokiem, w którym sąd orzeka, czy doszło do błędu i czy w związku z tym stronie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Od wyroku stronom przysługuje apelacja. W wyniku jej złożenia sprawa trafia na wokandę sądu II instancji. Po jej rozpoznaniu może dojść do zmiany zaskarżonego wyroku lub ponownego skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd I instancji. W określonych przypadkach o d prawomocnego wyroku sądu II instancji przysługuje także skarga kasacyjna.

Poszkodowany w wyniku błędu medycznego może wszcząć również postępowanie dyscyplinarne przeciwko lekarzowi. Do jego zainicjowania jest uprawniony sąd dyscyplinarny na wniosek okręgowej izby lekarskiej.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to instytucja powołana na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W jej skład wchodzi 16 członków – połowa z nich to specjaliści z zakresu medycyny, a druga połowa to prawnicy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, Komisje orzekają w sprawach dotyczących:

 • diagnozy (jeśli wpłynęła ona na nieprawidłowe leczenie i przyczyniła się do rozwoju choroby);
 • leczenia;
 • zastosowania produktów lub wyrobów medycznych.

Aby Komisja pozytywnie rozpatrzyła konkretną sprawę, wspomniane zdarzenia muszą się przyczynić do zakażenia pacjenta czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Całe postępowanie toczy się na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców (jeśli pacjent zmarł w wyniku zdarzenia medycznego).

Przykład: w wyniku nienależytej staranności pielęgniarki pacjent otrzymał podwójną dawkę morfiny. W efekcie zapadł w śpiączkę. Nieprawidłowe leczenie doprowadziło do rozstroju zdrowia, za które pacjentowi przysługuje odszkodowanie.

Różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Poniższa tabela obrazuje podstawowe różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją dr. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Postępowanie sądowe 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Organ rozpatrujący 

Sąd I instancji, Sąd II instancji

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Sposób zainicjowania postępowania 

wniesienie pozwu

złożenie wniosku

Koszty związane z procedurą

opłata sądowa za złożenie pozwu, koszty procesowe

opłata za wniesienie wniosku, wynagrodzenie za sporządzenie opinii, koszty noclegu, podróży i utraconych zarobków/dochodów osób wezwanych przed komisję

Maksymalna wysokość roszczeń odszkodowawczych

nie ma maksymalnej kwoty; jest ona uzależniona m.in. od rodzaju błędu i rozmiaru szkody, do której się on przyczynił

100 tysięcy złotych za zakażenie, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia i maksymalnie 300 tysięcy złotych za błąd, który spowodował śmierć pacjenta

Obie procedury, choć pozwalają uzyskać podobny efekt, czyli prowadzą do przyznania odszkodowania, różnią się zarówno w zakresie trybu rozpatrywania, jak i przebiegu.

Korzyści z postępowania sądowego i z postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Przeprowadzenie postępowania sądowego i postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pozwala uzyskać odszkodowanie za zdarzenia medyczne, które spowodowały rozstrój zdrowia u pacjenta.

Procedura sądowa, ze względu na długotrwałość postępowań, może trwać nawet kilka lat. Komisje rozpatrują sprawy znacznie szybciej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku postępowania sądowego możliwe jest uzyskanie znacznie większej sumy odszkodowania.


Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny i postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – korzyści i różnice obu procedur stawiają poszkodowanego przed koniecznością rozstrzygnięcia, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez osoby sprawujące zawody medyczne. Wybór konkretnej ścieżki postępowania należy każdorazowo dostosować do charakteru sprawy oraz indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej. W tym celu najlepiej skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w odszkodowaniach za błędy medyczne.

Przeprowadzenie postępowania sądowego i postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pozwala uzyskać odszkodowanie za zdarzenia medyczne, które spowodowały rozstrój zdrowia u pacjenta.

Procedura sądowa, ze względu na długotrwałość postępowań, może trwać nawet kilka lat. Komisje rozpatrują sprawy znacznie szybciej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku postępowania sądowego możliwe jest uzyskanie znacznie większej sumy odszkodowania.


Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny i postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – korzyści i różnice obu procedur stawiają poszkodowanego przed koniecznością rozstrzygnięcia, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez osoby sprawujące zawody medyczne. Wybór konkretnej ścieżki postępowania należy każdorazowo dostosować do charakteru sprawy oraz indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej. W tym celu najlepiej skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w odszkodowaniach za błędy medyczne.

Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy z nich to postępowanie sądowe, a drugi to postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Procedury różnią się od siebie zarówno pod względem przebiegu, jak i sposobu rozstrzygania. Dowiedz się więcej.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny, czyli zachowanie polegające na zaniechaniu, działaniu lub zaniedbaniu, które powodują jego szkodę. Uchybienia w tym zakresie może dopuścić się lekarz, pielęgniarka, dentysta, położna i inne osoby wykonujące zawody medyczne.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny należy zainicjować poprzez złożenie pozwu w sądzie rejonowym lub okręgowym (w zależności od wartości dochodzonego odszkodowania).

W trakcie rozstrzygania sporu kluczowe znaczenie mają:

 • dokumenty medyczne obrazujące przebieg procesu diagnostycznego/leczenia;
 • zeznania świadków;
 • opinie biegłego.

Postępowanie sądowe I instancji kończy się wyrokiem, w którym sąd orzeka, czy doszło do błędu i czy w związku z tym stronie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Od wyroku stronom przysługuje apelacja. W wyniku jej złożenia sprawa trafia na wokandę sądu II instancji. Po jej rozpoznaniu może dojść do zmiany zaskarżonego wyroku lub ponownego skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd I instancji. W określonych przypadkach o d prawomocnego wyroku sądu II instancji przysługuje także skarga kasacyjna.

Poszkodowany w wyniku błędu medycznego może wszcząć również postępowanie dyscyplinarne przeciwko lekarzowi. Do jego zainicjowania jest uprawniony sąd dyscyplinarny na wniosek okręgowej izby lekarskiej.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to instytucja powołana na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W jej skład wchodzi 16 członków – połowa z nich to specjaliści z zakresu medycyny, a druga połowa to prawnicy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, Komisje orzekają w sprawach dotyczących:

 • diagnozy (jeśli wpłynęła ona na nieprawidłowe leczenie i przyczyniła się do rozwoju choroby);
 • leczenia;
 • zastosowania produktów lub wyrobów medycznych.

Aby Komisja pozytywnie rozpatrzyła konkretną sprawę, wspomniane zdarzenia muszą się przyczynić do zakażenia pacjenta czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Całe postępowanie toczy się na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców (jeśli pacjent zmarł w wyniku zdarzenia medycznego).

Przykład: w wyniku nienależytej staranności pielęgniarki pacjent otrzymał podwójną dawkę morfiny. W efekcie zapadł w śpiączkę. Nieprawidłowe leczenie doprowadziło do rozstroju zdrowia, za które pacjentowi przysługuje odszkodowanie.

Różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Poniższa tabela obrazuje podstawowe różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją dr. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Postępowanie sądowe 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Organ rozpatrujący 

Sąd I instancji, Sąd II instancji

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Sposób zainicjowania postępowania 

wniesienie pozwu

złożenie wniosku

Koszty związane z procedurą

opłata sądowa za złożenie pozwu, koszty procesowe

opłata za wniesienie wniosku, wynagrodzenie za sporządzenie opinii, koszty noclegu, podróży i utraconych zarobków/dochodów osób wezwanych przed komisję

Maksymalna wysokość roszczeń odszkodowawczych

nie ma maksymalnej kwoty; jest ona uzależniona m.in. od rodzaju błędu i rozmiaru szkody, do której się on przyczynił

100 tysięcy złotych za zakażenie, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia i maksymalnie 300 tysięcy złotych za błąd, który spowodował śmierć pacjenta

Obie procedury, choć pozwalają uzyskać podobny efekt, czyli prowadzą do przyznania odszkodowania, różnią się zarówno w zakresie trybu rozpatrywania, jak i przebiegu.

Korzyści z postępowania sądowego i z postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy z nich to postępowanie sądowe, a drugi to postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Procedury różnią się od siebie zarówno pod względem przebiegu, jak i sposobu rozstrzygania. Dowiedz się więcej.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny, czyli zachowanie polegające na zaniechaniu, działaniu lub zaniedbaniu, które powodują jego szkodę. Uchybienia w tym zakresie może dopuścić się lekarz, pielęgniarka, dentysta, położna i inne osoby wykonujące zawody medyczne.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny należy zainicjować poprzez złożenie pozwu w sądzie rejonowym lub okręgowym (w zależności od wartości dochodzonego odszkodowania).

W trakcie rozstrzygania sporu kluczowe znaczenie mają:

 • dokumenty medyczne obrazujące przebieg procesu diagnostycznego/leczenia;
 • zeznania świadków;
 • opinie biegłego.

Postępowanie sądowe I instancji kończy się wyrokiem, w którym sąd orzeka, czy doszło do błędu i czy w związku z tym stronie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Od wyroku stronom przysługuje apelacja. W wyniku jej złożenia sprawa trafia na wokandę sądu II instancji. Po jej rozpoznaniu może dojść do zmiany zaskarżonego wyroku lub ponownego skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd I instancji. W określonych przypadkach o d prawomocnego wyroku sądu II instancji przysługuje także skarga kasacyjna.

Poszkodowany w wyniku błędu medycznego może wszcząć również postępowanie dyscyplinarne przeciwko lekarzowi. Do jego zainicjowania jest uprawniony sąd dyscyplinarny na wniosek okręgowej izby lekarskiej.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to instytucja powołana na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W jej skład wchodzi 16 członków – połowa z nich to specjaliści z zakresu medycyny, a druga połowa to prawnicy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, Komisje orzekają w sprawach dotyczących:

 • diagnozy (jeśli wpłynęła ona na nieprawidłowe leczenie i przyczyniła się do rozwoju choroby);
 • leczenia;
 • zastosowania produktów lub wyrobów medycznych.

Aby Komisja pozytywnie rozpatrzyła konkretną sprawę, wspomniane zdarzenia muszą się przyczynić do zakażenia pacjenta czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Całe postępowanie toczy się na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców (jeśli pacjent zmarł w wyniku zdarzenia medycznego).

Przykład: w wyniku nienależytej staranności pielęgniarki pacjent otrzymał podwójną dawkę morfiny. W efekcie zapadł w śpiączkę. Nieprawidłowe leczenie doprowadziło do rozstroju zdrowia, za które pacjentowi przysługuje odszkodowanie.

Różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Poniższa tabela obrazuje podstawowe różnice między postępowaniem sądowym a postępowaniem przed Wojewódzką Komisją dr. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Postępowanie sądowe 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Organ rozpatrujący 

Sąd I instancji, Sąd II instancji

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Sposób zainicjowania postępowania 

wniesienie pozwu

złożenie wniosku

Koszty związane z procedurą

opłata sądowa za złożenie pozwu, koszty procesowe

opłata za wniesienie wniosku, wynagrodzenie za sporządzenie opinii, koszty noclegu, podróży i utraconych zarobków/dochodów osób wezwanych przed komisję

Maksymalna wysokość roszczeń odszkodowawczych

nie ma maksymalnej kwoty; jest ona uzależniona m.in. od rodzaju błędu i rozmiaru szkody, do której się on przyczynił

100 tysięcy złotych za zakażenie, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia i maksymalnie 300 tysięcy złotych za błąd, który spowodował śmierć pacjenta

Obie procedury, choć pozwalają uzyskać podobny efekt, czyli prowadzą do przyznania odszkodowania, różnią się zarówno w zakresie trybu rozpatrywania, jak i przebiegu.

Korzyści z postępowania sądowego i z postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Przeprowadzenie postępowania sądowego i postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pozwala uzyskać odszkodowanie za zdarzenia medyczne, które spowodowały rozstrój zdrowia u pacjenta.

Procedura sądowa, ze względu na długotrwałość postępowań, może trwać nawet kilka lat. Komisje rozpatrują sprawy znacznie szybciej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku postępowania sądowego możliwe jest uzyskanie znacznie większej sumy odszkodowania.


Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny i postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – korzyści i różnice obu procedur stawiają poszkodowanego przed koniecznością rozstrzygnięcia, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez osoby sprawujące zawody medyczne. Wybór konkretnej ścieżki postępowania należy każdorazowo dostosować do charakteru sprawy oraz indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej. W tym celu najlepiej skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w odszkodowaniach za błędy medyczne.

Przeprowadzenie postępowania sądowego i postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pozwala uzyskać odszkodowanie za zdarzenia medyczne, które spowodowały rozstrój zdrowia u pacjenta.

Procedura sądowa, ze względu na długotrwałość postępowań, może trwać nawet kilka lat. Komisje rozpatrują sprawy znacznie szybciej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku postępowania sądowego możliwe jest uzyskanie znacznie większej sumy odszkodowania.


Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny i postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – korzyści i różnice obu procedur stawiają poszkodowanego przed koniecznością rozstrzygnięcia, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez osoby sprawujące zawody medyczne. Wybór konkretnej ścieżki postępowania należy każdorazowo dostosować do charakteru sprawy oraz indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej. W tym celu najlepiej skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w odszkodowaniach za błędy medyczne.© Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online